Jak se stát poradcem?

Informace o akreditaci poradců:

Ing. Luboš Blažek  
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
Samostatné oddělení Znalostní a inovační systémy 
Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2
Tel.: +420 222 000 440
GSM: +420 731 47 17 16
blazek.lubos@uzei.cz
https://agrobrana.cz/ - Registr poradců

Možnosti získání akreditace

Možnosti získání akreditace

Akreditací poradců a vedením Registru poradců akreditovaných Ministerstvem zemědělství je pověřen Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha. V tomto článku naleznete informace o průběhu akreditačního řízení od přihlášky až do zápisu do Registru. Akreditace probíhá podle směrnice, kterou pro tento účel vydává Ministerstvo zemědělství. Akreditační řízení pro žadatele o akreditaci se řídí podle Směrnice Ministerstva zemědělství č.j. 214610/2012-MZE-17013 ze dne 12.2.2013 o akreditaci poradců a jejich vedení v Registru poradců akreditovaných MZe (dále jen „směrnice“).

Akreditaci je možné získat prostřednictvím profesní kvalifikace nebo akreditací přímo v Ústavu zemědělské ekonomiky a informací.

Přihláška a zkouška

Na podstránce „Poradenství“ bude vyhlášeno akreditační kolo. Zde bude uveden harmonogram průběhu akreditačního řízení – termíny příjmu přihlášek, odevzdání akreditačního projektu, jeho obhajoba atd. Žadatel podá ve zveřejněném termínu přihlášku, kde uvede základní osobní údaje, požadovanou oblast a podoblast akreditace. Zaplatí akreditační poplatek. Jeho výše bude uvedena na formuláři přihlášky. Doloží osvědčení dokládající získání profesní kvalifikace ve zvolené oblasti/ podoblasti akreditace nebo splnění kvalifikačních požadavků včetně praxe a absolvuje vstupní pohovor před komisí a písemné ověření odborných znalostí. 

Akreditační projekt

Vypracování akreditačního projektu, doporučující posudky oponentů a bezchybná obhajoba je jednou z důležitých podmínek úspěšné akreditace. Žadatel vypracuje akreditační projekt za každou zvolenou oblast/podoblast akreditace podle stanovené osnovy na schválené téma. Téma se musí vztahovat ke zvolené oblasti/podoblasti akreditace. Projekt musí být odevzdán v určeném termínu. Poté je oponován 2 oponenty. Projekt je obhajován před akreditační komisí, pokud ho alespoň jeden oponent doporučí obhajobě. V případě, že ani jeden oponent projekt nedoporučí k obhajobě, je poradce vyřazen z akreditačního řízení.

Obhajoba projektu

Obhajoba se skládá ze dvou částí. První částí je ústní prezentace projektu. Žadatel si připraví referát (stručné vyjádření cíle, metod, výsledků a závěrů akreditačního projektu v rozsahu 15-20 min.) včetně počítačové prezentace (např. PowerPoint). Bude mít k dispozici počítač s projektorem. Ve druhé části žadatel zodpoví námitky oponentů a následuje odborná rozprava k problematice dané oblasti (podoblasti).

Dle připomínek oponentů poradce opraví, případně doplní, svůj akreditační projekt a předloží ho akreditační komisi při obhajobě v písemné formě jako doplněk k projektu. Na závěr každé obhajoby sdělí komise účastníkovi výsledek. Pokud žadatel neuspěje u obhajoby, má ještě jednu možnost opravné zkoušky.

Zápis do Registru poradců akreditovaných MZe

Po úspěšné obhajobě poradce podepíše Etický kodex a čestným prohlášením osvědčí své administrativní a technické vybavení (tj. počítač s možností tisku, připojený na internet a vybavený kancelářskými programy – minimálně textový editor, např. WORD, tabulkový procesor, např. EXCEL, internetový prohlížeč). Poradce je zapsán do Registru poradců, který je veden na webu: https://agrobrana.cz/prehled-poradcu. Poradci obdrží od MZe certifikát s uvedením oblasti/podoblasti akreditace a doby platnosti, která je stanovena na 5 let ode dne úspěšné obhajoby.

Profesní kvalifikace

Jednou z možností akreditace je úspěšné absolvování profesní kvalifikace. Profesní kvalifikaci je možné získat jako zemědělský poradce pro rostlinnou výrobu nebo živočišnou výrobu a zemědělský poradce pro ochranu rostlin. Informace k získání profesní kvalifikace najdete na webu www.narodni-kvalifikace.cz – obor zemědělství a lesnictví – zemědělský poradce pro ochranu rostlin, zemědělský poradce pro rostlinnou výrobu nebo živočišnou výrobu nebo ekologické zemědělství. Podrobná kritéria naleznete v hodnotícím standardu – volí se v záložce nahoře. Zde naleznete, jaké musíte mít vzdělání, praxi a přehled kritérií, ze kterých budete přezkoušeni. V další záložce jsou uvedeny autorizované osoby (zkušební komisaři), kteří Vás budou zkoušet. S komisařem si domluvíte termín zkoušky. Poplatek za zkoušku v rámci profesní kvalifikace se platí zvlášť a jeho výši se dovíte od komisaře. Přihlášky k profesní kvalifikaci v současné době přijímá Česká zemědělská univerzita v Praze, která k tomuto účelu zřídila informační web www.agroporadce.eu.
Žadatel o akreditaci musí nejdříve úspěšně složit zkoušku v rámci profesních kvalifikací a poté se bude moci přihlásit k akreditaci v ÚZEI, kde po úspěšné obhajobě projektu bude zapsán do Registru poradců akreditovaných MZe.

Akreditace v ÚZEI

Získání akreditace přímo v ÚZEI je možné u všech oblastí a podoblastí kromě rostlinné výroby, živočišné výroby a rostlinolékařství. U těchto oblastí/podoblastí probíhá akreditace prostřednictvím profesní kvalifikace. Žadatel doloží splnění kvalifikačních požadavků včetně praxe a absolvuje vstupní pohovor před komisí a písemné ověření odborných znalostí.  Podrobné informace včetně zkušebních témat naleznete ve směrnici o akreditaci.
Žadatel vypracuje akreditační projekt za každou zvolenou oblast/podoblast akreditace. Poté je oponován 2 oponenty. Projekt je obhajován před akreditační komisí, pokud ho alespoň jeden oponent doporučí obhajobě.
Po úspěšné obhajobě projektu bude žadatel zapsán do Registru poradců akreditovaných MZe.