O poradenském systému

Prezentace vzdělávacích akcí

Nitrátová směrnice 2024 - podzim - webinář 9. 4. 2024

Videozáznam webináře 9. 4. 2024

Prezentace:

Novela nařízení vlády č. 262/2012 Sb.v roce 2024.

Navrhované změny dotačních podmínek ve vybraných opatřeních II. pilíře v rámci Strategického plánu SZP.

Odkaz na web MZe - nitrátová směrnice.

Nitrátová směrnice 2023 - podzim - webinář 17. 10. 2023

Videozáznam webináře 17. 10. 2023

Prezentace:

Příprava 6. akčního programu nitrátové směrnice

Navrhované změny dotačních podmínek II. pilíře SZP

NÁVRH REVIDOVANÉHO VYMEZENÍ ZRANITELNÝCH OBLASTÍ

Prezenční školení poradců: 

Metodika provádění aktualizací LPIS a praktické využití AMS při administraci požadavků SZIF 

Termíny konání: 21. 9. 2023, 27. 9. 2023, 4. 10. 2023

Cílem školení bylo připravit účastníky na aktivní poradenství při provádění aktualizací LPIS (aktualizace údajů a změnových žádostí v LPIS, ohlášení vyšší moci, správný postup při podání odvolání proti rozhodnutí atd.). Dále si účastníci osvojili praktické využití AMS při administraci požadavků SZIF a naučili se na praktických příkladech v LPIS správným postupům, aby je byli schopni předat zemědělcům. 

Prezentace:

Fotointerpretace

Stručné shrnutí legislativy a metodiky LPIS 

Zpracování elektronického ohlášení uživatele na straně SZIF

Zpracování mimořádné aktualizace 

Zpracování supervizí 

Představení systému AMS

Ukázka portálu AMS, Aplikace GTFoto

Aplikace na změnové žádosti

 

Nitrátová směrnice 2023 - jaro - evidence hnojení, bilance živin a OH, II. pilíř SZP - 4. 4. 2023

Dne 4. dubna 2023 se uskutečnil další celostátní webinář k nitrátové směrnici zaměřený na    požadavky skladování, používání, evidenci hnojiv, bilancování živin, organické hmoty a implementaci vybraných opatření II. pilíře v rámci SP SZP 2023 – 2027. 

Prezentace:

•    Požadavky na skladování, používání a evidenci hnojiv  – Ing. Lada Kozlovská (VÚRV) 
•    Bilancování živin a organické hmoty - Ing. Jan Klír, CSc. (VÚRV) 
•    Implementace vybraných opatření II. pilíře v rámci SP SZP 2023 – 2027 - Ing. Mgr. Denisa Nechanská (MZe)

Videozáznam webináře 4. 4. 2023

Odkaz na web Ministerstva zemědělství - Nitrátová směrnice 

Odkaz na Model OH pro ekoplatbu

 

Webinář "Nitrátová směrnice 2022 - podzim - ekoplatba OH, AEKO, EZ" 19. 10. 2022

Dne 19. října 2022 se uskutečnil další celostátní webinář k nitrátové směrnici zaměřený na návaznosti mezi podmínkami nitrátové směrnice a připravované ekoplatby OH a implementaci vybraných opatření II. pilíře v rámci Strategického plánu SZP 2023-2027.

Videozáznam webináře

Prezentace:

Návaznosti mezi podmínkami nitrátové směrnice a připravované ekoplatby OH - Ing. Jan Klír, CSc. (VÚRV)

Implementace vybraných opatření II. pilíře v rámci Strategického plánu SZP 2023-2027 - Ing. Mgr. Denisa Nechanská (MZe)

Webinář byl pořádán v rámci projektu „Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace směrnice Rady 91/676/EHS (nitrátová směrnice) v České republice“.

Odkaz na web Ministerstva zemědělství - Nitrátová směrnice 

Webinář "Nitrátová směrnice - jaro 2022" 26. 4. 2022

Dne 26. dubna 2022 se uskutečnil další celostátní webinář k nitrátové směrnici zaměřený na bilancování živin a organické hmoty ve zranitelných oblastech, na způsoby hospodaření s dusíkem a evidenci o použití hnojiv dle vyhlášky č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv.

Videozáznam webináře

Prezentace:

Elektronická evidence hnojiv a výnosů - Ing. Lada Kozlovská

Bilancování živin a organické hmoty - Ing. Jan Klír, CSc.

Webinář byl pořádán v rámci projektu „Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace směrnice Rady 91/676/EHS (nitrátová směrnice) v České republice“.

Odkaz na web Ministerstva zemědělství - Nitrátová směrnice 

Webinář "Metody navrhování a projekce protierozních opatření (PEO)" - 25. 11. 2021

Cílem vzdělávací akce bylo seznámit účastníky s protierozním opatřením "Pásové střídání plodin a vrstevnicové obdělávání".

Videozáznam webináře

Informační video o pásovém střídání plodin (9 min)

Prezentace:

Metody navrhování a projekce protierozních opatření (PEO)

Pásové střídání plodin

 

Webinář "Nitrátová směrnice - podzim 2021" 19. 10. 2021

Videozáznam webináře

Prezentace - Ing. Lada Kozlovská - Skladování a používání hnojiv, technologických vod, upravených kalů a sedimentů.

Prezentace - Ing. Jan Klír, CSc. - Nitrátová směrnice, bilancování živin.

Webinář byl pořádán v rámci projektu „Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace směrnice Rady 91/676/EHS (nitrátová směrnice) v České republice“. 

Odkaz na web Ministerstva zemědělství - Nitrátová směrnice

 

Webinář "Nitrátová směrnice - jaro 2021" 27. 4. 2021

Prezentace - Ing. Jan Klír, CSc.

Videozáznam webináře

Webinář byl pořádán v rámci projektu „Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace směrnice Rady 91/676/EHS (nitrátová směrnice) v České republice“. 

Cíle poradenství

Hlavní vizí poradenského systému je vytvoření uceleného systému resortního poradenství v oblasti zemědělství, lesnictví, ekologického zemědělství, potravinářství, rybářství, myslivosti, vodního hospodářství a rozvoje venkova zahrnujícího všeobecné informativní poradenství, odborné a individuální terénní poradenství i poradenství k podpoře transferu znalostí.

Dílčí cíle:

 • zvýšení významu NNO a jejich zapojení do poradenství,
 • sjednocení úrovně a pravidel poradenského systému,
 • podpora technologického poradenství,
 • poradenství k nastavení podpor pro resortně zaměřené podnikatele, k evidenčním povinnostem podnikatelů, ke Cross Compliance (dále jen „C-C“) a implementace evropských předpisů na národní úroveň, zahrnující rovněž problematiku povinných požadavků na hospodaření, dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy i ozelenění,
 • poradenství v rámci SZP k podmínkám dotací,
 • posílení technologického rozvoje, inovací a podpora spolupráce formou poradenství při tvorbě vazby mezi jednotlivými aktéry,
 • podpora transferu poznatků vědy, výzkumu a inovací (dále jen „VaVaI“) do praxe a novačního procesu včetně poradenské podpory podnikatelům s resortním zaměřením,
 • přenos znalostí do praxe a zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků za účelem přispění k dosažení konkurenceschopného zemědělství, potravinářství a lesnictví a udržitelného hospodaření s přírodními zdroji,
 • poskytování zpětné vazby MZe o poradenských potřebách cílových skupin a o dodávaných poradenských produktech a službách.

 
Dílčí cíle jsou ve shodě se Strategií resortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030, tj. zvýšit vzájemnou informovanost a motivaci pro spolupráci mezi podnikovým a VaVaI sektorem.

Pilíře poradenského systému

Mezi hlavní pilíře poradenství zahrnujeme informativní všeobecné poradenství ke vznesenému dotazu, metodickým pokynům, legislativním předpisům, podpůrným programům, vyžadovaným termínům, k problematice rozvoje venkova, sdílení příkladů dobré praxe atd., dále odborné konzultace a hromadné konzultace s cílem zlepšení transferu poznatků VaVaI do zemědělské praxe a inovací formou podpory příkladů dobré praxe a komplexního řešení způsobů hospodaření, které posilují konkurenceschopnost, udržitelnost a šetrný přístup k životnímu prostředí (s využitím i praktických ukázek) a rovněž poskytování informací prostřednictvím specializovaných webových portálů.
Potřebuje-li podnikatelský subjekt řešit problematiku do větší hloubky nebo komplexněji, než to umožňuje odborné poradenství, je nasměrován na významnou složku poradenského systému, tj. individuální poradenské služby, zaměřené na posílení znalostní základny a podporu předávání znalostí v resortu zemědělství a ve venkovských oblastech. Využívání těchto služeb se zaměřuje především na zajištění dlouhodobé udržitelnosti podnikání s ohledem na životní prostředí a zmírňování vlivů změn klimatu, podporu konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti a zavádění inovativních technologií.
Jako stěžejní pilíř byla definována podpora transferu poznatků VaVaI do praxe a inovačního procesu včetně poradenské podpory podnikatelům s resortním zaměřením-posílení technologického rozvoje, inovací, přenosu znalostí do praxe a zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků za účelem přispění k dosažení konkurenceschopného zemědělství, potravinářství a lesnictví a udržitelného hospodaření s přírodními zdroji. Jedná se zejména o podporu spolupráce formou poradenství při tvorbě vazby mezi jednotlivými aktéry spolupráce při předávání znalostí a zavádění inovací a nových poznatků do praxe.


Hlavní pilíře poradenství jsou:

 1. Konzultační poradenství
 2. Individuální poradenství
 3. Odborné poradenství

Konzultační poradenství

Vstupní konzultace

Zaměření:

 • Všeobecné informace ke vznesenému dotazu, metodickým pokynům (PRV, LPIS, IZR, atd.), legislativním předpisům, informace o podpůrných programech, o vyžadovaných termínech, pomoc při zpracování formulářů žádostí (např. Jednotná žádost) atd., případné nasměrování tazatele na další odborné konzultace nebo individuální poradenské služby a poskytování zpětné vazby o potřebách praxe.

Poskytovatelé:

 • NNO zabezpečují všeobecné informace o podpůrných programech, nezbytnosti dodržování podmínek správné výrobní praxe hlavně v souvislosti s dodržováním plnění požadavků C-C a programů poskytovaných v rámci evropských dotačních podpor, nasměrování tazatele na další odborné konzultace nebo individuální poradenské služby apod.
 • Odborné útvary MZe poskytují konzultační činnost v oblasti rostlinné a živočišné výroby, ekologického zemědělství, vodního hospodářství, rybářství, lesního hospodářství a myslivosti.
 • Výzkumné organizace (veřejné a soukromé výzkumné organizace, veřejné vysoké školy)
 • Organizace podřízené MZe – Ústav zemědělské ekonomiky a informací (dále jen „ÚZEI“), Ústav pro hospodářskou úpravu lesů (dále jen „ÚHÚL“), Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“), Česká plemenářská inspekce (dále jen „ČPI“), Státní zemědělská a potravinářská inspekce (dále jen „SZPI“), Státní veterinární správa (dále jen „SVS“), Státní pozemkový úřad (dále jen „SPÚ“), Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv („ÚSKVBL“)
 • Státní zemědělský intervenční fond (dále jen „SZIF“) včetně regionálních pracovišť je kontaktním místem mimo jiné pro poskytování konzultací k programům podpor, zajištění agendy Celostátní sítě pro venkov na regionální úrovni atd.
 • Celostátní síť pro venkov (dále jen „CSV“) - informační činnosti k problematice rozvoje venkova, k Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020 (dále jen „PRV 2014-2020“) důležitá role z pohledu iniciace zavádění inovací. Nástroje a aktivity pro naplňování cílů CSV-internetový portál CSV, komunikační aktivity dle komunikačního plánu, sdílení příkladů dobré praxe, podpora vytváření sítí (organizace odborných seminářů, workshopů či exkurzí) a přenosu inovací, komunikační aktivity směrem k PRV 2014-2020 a publicitě politiky rozvoje venkova.

Forma podpory:

 • Národní dotace; prostředky MZe; prostředky podřízených organizací; PRV 2014–2020; institucionální podpora ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace, kapitola MZe.

Odborné konzultace

Zaměření:

 • Poradenství (konzultace) ve veřejném zájmu poskytované vědecko-výzkumnými institucemi včetně vysokých škol, profesními sdruženími NNO a odbornými útvary MZe s propojením na jednotlivé aktéry rozvoje venkova a zázemím a prostředky k šíření příkladů dobré praxe formou osobních konzultací, elektronicky a telefonicky. Důležitým zdrojem odborně zaměřených informací je též webové poradenství.

Poskytovatelé:

 • Výzkumné organizace (veřejné a soukromé výzkumné organizace, veřejné vysoké školy).
 • Odborné útvary MZe.
 • Organizace podřízené MZe-ÚZEI, ÚHÚL, ÚKZÚZ, ČPI, SZPI, SVS, SPÚ, ÚSKVBL – informační podpora převážně v oblastech zaměření dané instituce.
 • NNO (profesní svazy).

Forma podpory:
Národní dotace (podpora pouze pro vědeckovýzkumné instituce včetně vysokých škol).


Speciální poradenství

Zaměření:

 • Speciální poradenství pro živočišnou a rostlinnou výrobu poskytované komoditním úsekem MZe a zajišťované prostřednictvím uznaných chovatelských sdružení, pěstitelských svazů, případně oprávněných osob formou odborných publikací, seminářů, školení, zveřejňování výsledků plemenářské práce, výstav atd.

Poskytovatelé:

 • Odborné útvary MZe.

Forma podpory:
Národní dotace.


Hromadné konzultace

Zaměření:

 • Dostupnost všeobecných i odborných znalostí i metodických postupů vycházejících z nejnovějších poznatků vědy a výzkumu, zaměřených zejména na zlepšování řízení zemědělských podniků, zavádění technologických postupů šetrných k životnímu prostředí, k národním a EU programům – zemědělství s využitím hlavně praktických ukázek s postupy a technologiemi majícími příznivý vliv například na omezování půdní eroze a snížení sedimentace ve vodních tocích či přiblížení integrované produkce rostlin praxi, nebo prezentace postupů podporujících konkurenceschopnost zemědělských podniků.

Jedná se o následující formy poradenství:

 • Odborné semináře a workshopy
 • Exkurze a polní dny
 • Demonstrační podnik (Poskytovateli jsou podnikatelé, kterým MZe udělilo statut „Demonstrační farma/pracoviště“)

Poskytovatelé:

 • NNO
 • Odborné útvary MZe
 • Organizace podřízené MZe-ÚZEI, ÚHÚL, ÚKZÚZ, ČPI, SZPI, SVS, SPÚ, ÚSKVBL
 • SZIF včetně regionálních pracovišť
 • CSV-informační činnosti k problematice rozvoje venkova, k PRV 2014–2020
 • Výzkumné organizace (veřejné a soukromé výzkumné organizace, veřejné vysoké školy).

Forma podpory:
Národní dotace; prostředky NNO; PRV 2014-2020; prostředky MZe, SZIF; prostředky podřízených organizací.

Individuální poradenství

Zaměření:

Odborné poradenské služby mj. ke zvýšení životaschopnosti zemědělských a lesnických podniků a konkurenceschopnosti s ohledem na životní prostředí, k usnadnění restrukturalizace a modernizace podniků, pro implementaci národních i evropských právních předpisů při hospodaření, poradenská podpora hospodaření podle zásad ekologického zemědělství, zmírňování vlivů změn klimatu, k podpoře přenosu znalostí a inovací, ke zvyšování odborné úrovně zemědělských podnikatelů, vlastníků lesa či nájemců lesa, nebo k podpoře bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
Poradenství k souladu hospodaření podnikatelů s legislativními a dalšími požadavky na principu prevence.
Poradenství poskytují poradenské firmy a poradci včetně poradců akreditovaných MZe na základě Směrnice.
Administrací akreditačního řízení a vedením poradců v Registru je pověřen ÚZEI. Poradci se mohou akreditovat v následujících oblastech, resp. podoblastech:

 • Zemědělství: rostlinná výroba; živočišná výroba; optimalizace hospodaření zemědělského podniku; ekologické zemědělství; zemědělství a ochrana přírody a krajiny; energetické využití agrárních produktů; péče o půdu; zemědělské stavby, technologie výroby a mechanizace.
 • Lesnictví (nedělí se na podoblasti).
 • Rostlinolékařství: rostlinolékařství v zemědělství; rostlinolékařství v lesnictví.

Žadatelé akreditující se v podoblasti rostlinná výroba, živočišná výroba a oblasti rostlinolékařství, musí před podáním přihlášky obdržet osvědčení dokladující získání profesní kvalifikace v dané podoblasti; zkoušku je možno složit u příslušné autorizované osoby. Akreditace poradců se řídí Směrnicí. Žadatelé o akreditaci po splnění formálních náležitostí a kvalifikačních předpokladů vypracují akreditační projekt, který se týká zvolené oblasti/podoblasti akreditace. Správce Registru zajistí oponenturu projektu; je-li projekt doporučen oponenty, žadatel přistoupí k obhajobě před akreditační komisí. Po úspěšném absolvování akreditačního řízení je akreditovaná podoblast zapsána do Registru a poradce obdrží akreditační certifikát.
Odbornost poradců vedených v Registru je každoročně zlepšována a rozšiřována. Z toho důvodu jsou povinni účastnit se registrovaných vzdělávacích akcí podle vlastního výběru i akcí k prioritním tématům, která stanovuje odborný útvar MZe odpovědný za poradenství. Zvyšování odborné způsobilosti poradců, vedení Registru i kontrolu poradců při provádění poradenské služby organizačně zajišťuje Správce Registru.

Forma podpory:
PRV 2014–2020, případně následný program; program Národní dotace. V případě že nebudou uvolněny veřejné prostředky, bude poradenství bez finanční podpory z veřejných zdrojů.

Odborné poradenství

Zaměření:

Podpora přenosu výsledků výzkumu mezi vědecko-výzkumným pracovištěm a praxí v oblasti zemědělství, potravinářství, vodního hospodářství a lesnictví a zajištění informační a propagační činnosti sloužící k zviditelnění cílů, aktivit a výsledků vědy a výzkumu, kam především patří patent (P), odrůda, plemeno, poloprovoz (Z), užitný a průmyslový vzor (F), prototyp, funkční vzorek (G), poskytovatelem realizované výsledky (H), certifikovaná metodika, specializovaná mapa (N), software (R) a výzkumná zpráva (V). Mezi odborné poradenství dále patří budování dlouhodobých vztahů s průmyslovými partnery, spolupráce se sítí kontaktních osob pro duševní vlastnictví, zavedení podpůrných nástrojů pro zvyšování aplikačního využití výzkumného potenciálu a další rozvoj servisu pro výzkumníky a partnery z aplikační sféry. Pozornost je věnována výsledkům vysokého inovačního potenciálu, vedoucím k posílení stability, objemu a kvality produkce, uplatnitelných v nových produktech, technologiích a výrobních postupech, přičemž výsledky vysokého inovačního potenciály vznikají jako odpověď na definované potřeby praxe nebo jako výstup dlouhodobého rozvoje výzkumné organizace, ať již veřejné či soukromé. Potřeby praxe mohou ovlivnit výzkumné směry přímo nebo prostřednictvím zastřešujících českých technologických platforem sdružujících např. oblasti potravin, biosložek v dopravě a chemickém průmyslu, ekologickém zemědělství, chovu hospodářských zvířat, rostlinných biotechnologií a zemědělství. Odborné poradenství podpoří rozvoj stávajících oborů a technologií i vznik nových poznatků, metod a postupů, což umožní posílit konkurenceschopnost českého agrárního sektoru a rozvoj a využívání obnovitelných zdrojů pro společnost.

Poskytovatelé:

 • Výzkumné organizace (veřejné a soukromé výzkumné organizace, veřejné vysoké školy) spolupracují na výzkumu, vývoji a inovacích s praxí, předkládají výstupy, pomáhají s ochranou duševního vlastnictví atd.
 • Podniky se spolupodílejí na přípravě výzkumné agendy v oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje, převádějí výsledky výzkumu a vývoje do praxe, poskytují zpětnou vazbu výzkumným organizacím.
 • NNO spolupracují na dalším rozvoji servisu pro výzkumníky a partnery z aplikační sféry, na zavedení podpůrných nástrojů pro zvyšování aplikačního využití výzkumného potenciálu apod.


Technologické platformy podporují budování dlouhodobých vztahů s průmyslovými partnery, navazují spolupráci se sítí kontaktních osob pro duševní vlastnictví, pomáhají definovat potřeby praxe za definované oblasti.

Forma podpory:
Národní dotace; účelová dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace, kapitola MZe; PRV 2014–2020.