Nejčastěji kladené otázky

Nejčastěji kladené otázky ohledně dotovaného poradenství 

Zpracoval: Ústav zemědělské ekonomiky a informací – úsek Přenos znalostí a informací ve spolupráci s MZe a SZIF (verze: červen 2023)

1. Na koho se má zemědělec obrátit, když potřebuje poradit?

Může se obrátit na resortní výzkumné organizace, univerzity, technologické platformy nebo zemědělské nevládní organizace (např. Agrární komora ČR, Asociace soukromého zemědělství ČR, Zemědělský svaz ČR a pod). V případě potřeby komplexnějšího poradenství je možné podle oblasti/podoblasti vyhledávaného poradenství využit služeb poradenských subjektů certifikovaných podle certifikačního schématu ADVIGREEN. 

2. Z jakých zdrojů může být financováno poradenství?

Klíčovým zdrojem financování poradenství je nyní Strategický plán SZP na období 2023-2027 (SP SZP 2023-2027), konkrétně podpora individuálního poradenství prostřednictvím certifikovaných poradenských subjektů – Intervence 54.78 Podpora poradenství, záměr a) Individuální poradenství.
Podpora přenosu informací o společné zemědělské politice formou konzultací je financována z národního dotačního programu 9.F.e. Regionální přenos informací prostřednictvím agrárních nevládních neziskových organizací a Komory zemědělských poradců České republiky, z. s.
Poradenství zaměřené na odborné konzultace (do 90 minut) na pracovišti konzultanta je podporováno z dotačního programu 9.F.i. Odborné konzultace prostřednictvím resortních výzkumných ústavů a vysokých škol. 
Mimo tyto zdroje financování existují i další nástroje, jsou však méně významné.

3. Může být zemědělec žadatelem o dotaci na poradenství ze SP SZP 2023-2027?

Ne, zemědělec je konečným uživatelem poradenské služby. Příjemcem dotace na individuální poradenství ze SP SZP je fyzická nebo právnická osoba, která je poradenským subjektem certifikovaným Ústavem zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) dle schématu ADVIGREEN.
„Pojmem „zemědělec“ v tomto dokumentu je označován konečný uživatel individuální poradenské služby, kterým se rozumí zemědělský podnikatel registrovaný v Evidenci zemědělského podnikatele nebo výrobce potravin nebo krmiv, které jsou uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování Evropské unie, nebo chovatelé včel registrovaní v Českomoravské společnosti chovatelů a. s., podle zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“

4. Co je cílem certifikace poradenských služeb?

Certifikace poradenských služeb má za cíl ubezpečovat koncové uživatele - zemědělce a další zainteresované strany o tom, že poskytované služby odpovídají konsensuálním standardům, že jsou poskytovány kvalifikovanými odborníky a že dosahují očekávaných výsledků. Certifikace také pomáhá zvyšovat povědomí o poskytování poradenských služeb a podporuje trvalé zlepšování kvality a efektivity těchto služeb.

Mezi hlavní cíle certifikace poradenských služeb patří:
•    Zvyšování důvěryhodnosti poradenských subjektů u uživatelů tím, že poskytuje nezávislé a objektivní přezkoumání, že služby splňují stanovené standardy.
•    Zlepšování kvality poskytovaných poradenských služeb. Při procesu certifikace jsou posuzovány a hodnoceny interní procesy, postupy a kvalifikace zaměstnanců, což umožňuje identifikovat nedostatky a příležitosti ke zlepšování.
•    Zvyšování konkurenceschopnosti poradenských subjektů na trhu tím, že jim umožní lépe se odlišit od konkurence a nabízet výhodu při výběru potenciálních poskytovatelů poradenských služeb.
•    Podpora trvalého zlepšování systému řízení poradenských subjektů a udržení vysoké úrovně kvality procesu poskytnutých služeb i v budoucnosti na základě zpětné vazby z trhu a od zainteresovaných stran.

5. Co je to certifikační schéma ADVIGREEN?

Jedná se o certifikační schéma, podle kterého Certifikační orgán pro zemědělství Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (COV ÚZEI) provádí certifikaci poradenských subjektů. Jde o komplexní dokument, na jehož základě je udělena, udržována, případně pozastavena nebo odebrána certifikace. Dokladem potvrzujícím udělení certifikace je certifikát, který potvrzuje shodu systému řízení poradenského subjektu s Požadavky na systém řízení poradenských subjektů poskytujících poradenské služby v oblasti zemědělství, potravinářství, lesnictví, myslivosti atd. Certifikace dle certifikačního schématu ADVIGREEN je zaměřena na implementaci a standardizaci procesů řízení zemědělské poradenské služby.

6. Kam se mohu obrátit s dotazy na certifikaci poradenských subjektů?

Kontaktním místem je COV ÚZEI. Veškeré informace naleznete zde: https://agronavigator.cz/certifikacni-organ-zemedelstvi/kontakt. Dotazy je možné zasílat na e-mail: certifikace@uzei.cz.

7. Existuje seznam certifikovaných poradenských subjektů?

Ano, existuje a je pravidelně aktualizován, viz Databáze certifikovaných subjektů.

8. Mohou o dotace ze SP SZP 2023-2027 na poradenství žádat akreditovaní poradci?

Pouze certifikovaný poradenský subjekt může žádat o dotaci ze SP SZP 2023-2027. Akreditovaný poradce se však sám také může stát certifikovaným poradenským subjektem, když požádá o certifikaci a při certifikačním auditu prokáže plnění požadavků popsaných v dokumentu Požadavky na systém řízení poradenských subjektů poskytujících poradenské služby v oblasti zemědělství. 

Akreditovaným poradcem je poradce s platným akreditačním certifikátem a vedený v Registru poradců akreditovaných MZe (podle Směrnice Ministerstva zemědělství č.j. 214610/2012-MZE-17013 ze dne 12. 2. 2013 o akreditaci poradců a jejich vedení v Registru poradců akreditovaných Ministerstvem zemědělství (dále jen „Směrnice“)). Jde o fyzickou osobu, která prošla procesem ověření odborných znalostí dle Směrnice a získala akreditační certifikát. Smyslem akreditace je vytvořit kvalifikační zázemí pro funkční zemědělský poradenský systém se soustavnou odbornou přípravou.

9. Jaká je výše dotace pro poradenství ze SP SZP 2023-2027?

V případě podpory individuálního poradenství v rámci SP SZP je částka výdajů, ze které je stanovená dotace na jednu individuální poradenskou službu v rámci uzavřené smlouvy, max. 62 500 Kč. Maximální částka dotace na jednu poradenskou službu/na jeden zemědělský podnik je 50 000 Kč. Míra dotace činí 80 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace. Zbylých 20 % nákladů hradí certifikovanému poradenskému subjektu zemědělec. Detailněji ve specifických podmínkách dotace zde.

10. Můžu jako zemědělec požádat o poradenství od více certifikovaných poradenských subjektů?

Ano, ale stejnému konečnému uživateli poradenské služby (zemědělci) smí být poskytnuty podporované poradenské služby za všechny certifikované poradenské subjekty za kalendářní rok pouze do výše maximální částky výdajů, ze kterých je stanovena dotace, tj. 62 500 Kč, resp. do výše maximální částky dotace, tj. 50 000 Kč. 

11. Jak se může zájemce stát certifikovaným poradenským subjektem dle schématu ADVIGREEN?

Prvním krokem ze strany zájemce je vyplnění a podání žádosti o certifikaci. Podmínkou úspěšné certifikace je splnění všech bodů Požadavkového dokumentu MZe ze strany zájemce. Veškeré informace jsou k dispozici zde: https://agronavigator.cz/certifikacni-organ-zemedelstvi/vse-o-certifika…

12. Co je to Požadavkový dokument?

Jedná se o dokument, který stanovuje požadavky Ministerstva zemědělství na systém řízení poradenského subjektu poskytujícího poradenské služby v oblasti zemědělství, vodního hospodářství, potravinářství, lesního hospodářství, myslivosti nebo rybářství a žádajícího o certifikaci v souladu s tímto dokumentem. Dokument je k dispozici zde: Systém řízení poradenských subjektů (Poradenství a výzkum, eAGRI).

13. Na jak dlouho platí aktuální požadavky ADVIGREEN?

Všechny dokumenty certifikačního schématu ADVIGREEN podléhají pravidelným revizím, o jejichž výsledku jsou ze strany Certifikačního orgánu pro zemědělství (správce schématu ÚZEI) v dostatečném předstihu informovány všechny zainteresované strany, zejm. poskytovatelé certifikovaných poradenských služeb. Prostřednictvím webové prezentace ÚZEI je doporučeno aktivně sledovat změny v aktuálních zněních všech dokumentů CS ADVIGREEN.

14. Může radit jenom akreditovaný poradce?

Poradenskou službu může poskytovat akreditovaný i neakreditovaný poradce. Pro akreditované poradce je zajištěno pravidelné vzdělávání a akreditace jako proces ověřuje odborné kompetence poradce ve zvolené oblasti. 

Akreditační řízení zahrnuje vstupní pohovor před komisí, písemné ověření odborných znalostí a zpracování a obhajobu akreditačního projektu. Po úspěšném obhájení/složení akreditační zkoušky je poradce zapsán do Registru akreditovaných poradců a obdrží od MZe certifikát s uvedením poradenské oblasti, případně podoblasti a doby platnosti.

15. Mají certifikované poradenské subjekty stanovený poměr akreditovaných a neakreditovaných poradců pro své poradenské služby?

Ano, poradenské služby poskytované akreditovanými poradci, kteří jsou vedeni v Registru poradců akreditovaných MZe, musí pokrýt min. 20 % celkové roční kapacity poskytnuté poradenské služby certifikovaného poradenského subjektu.

Certifikovaný poradenský subjekt musí evidovat časové kapacity svých pracovníků a vést deník poskytnutých poradenských služeb, což je předmětem dozorových auditů.

16. Jak se poradce může stát certifikovaným poradenským subjektem?

Samostatný poradce (fyzická osoba) může sám fungovat jako certifikovaný poradenský subjekt. Musí požádat o certifikaci a splnit podmínky Požadavkového dokumentu MZe, mimo jiné podmínku pokrýt min. 20 % celkové roční kapacity poskytnuté poradenské služby činností akreditovaného poradce. 

Pokud poradce není sám akreditovaným poradcem, musí ke splnění této podmínky navázat spolupráci s akreditovaným poradcem, vytvořit poradenský subjekt a požádat o certifikaci.

17. Proč je důležitá akreditace poradců?

Cílem akreditace poradců je vytvoření kvalifikačního zázemí pro funkční zemědělský poradenský systém a soustavnou odbornou přípravou zajistit, že poradci akreditovaní MZe získají potřebné znalosti. Jedná se především o znalosti povinných požadavků na hospodaření, dobrého zemědělského a environmentálního stavu, zemědělských postupů příznivých pro klima a životní prostředí, požadavků nebo opatření v souvislosti s přizpůsobením se změně klimatu a udržování zemědělských ploch, biologické rozmanitosti, péče o půdu, ochrany vod, udržitelného rozvoje hospodářské činnosti malých zemědělských podniků, legislativy ČR k řízení zemědělských a lesních podniků a bezpečnosti práce založené na právních předpisech. U akreditovaných poradců je nastaven proces pravidelného povinného vzdělávání a funguje i zpětná kontrola jejich činnosti přes poradenské deníky, kontroly poradců v místě jejich působení nebo přímo u zemědělce. Dále je získávána jejich zpětná vazba na oblast poradenství v ČR.

18. Když poradce nemůže samostatně žádat o dotaci, má pro něj smysl nechat se akreditovat a být veden v Registru akreditovaných poradců MZe?

Ano, akreditace je určitou zárukou odbornosti poradce a pro řadu poradců je prestižní záležitostí. Díky zveřejnění v Registru poradců akreditovaných MZe je kontakt na poradce veřejně dostupný a seznam těchto poradců může fungovat jako první volba pro kontaktování v případě potřeby poradenství ze strany zemědělců. Stejně tak jsou na kontakty poradců v Registru zasílána avíza na nejrůznější školení a také další informace relevantní pro jejich praxi, včetně sdílení informací mezi poradci nebo prostřednictvím Celostátní sítě pro venkov nebo ÚZEI. 

19. Musí mít zemědělský subjekt a certifikovaný poradenský subjekt podepsanou smlouvu na poradenství?

V případě žádosti o dotaci z Intervence 54.78 Podpora poradenství, záměr a) Individuální poradenství je podmínkou realizace poradenské služby uzavření písemné smlouvy mezi certifikovaným poradenským subjektem a zemědělským subjektem. Certifikovaný poradenský subjekt musí smlouvu předložit jako přílohu k Žádosti o dotaci. 

20. Musí být certifikovaný poradenský subjekt pojištěn?

Požadavkový dokument MZe na systém řízení certifikovaného poradenského subjektu v čl. 19 (2) uvádí: „Poradenský subjekt musí mít odpovídající opatření k pokrytí odpovědnosti, např. pojistnou smlouvu.“ Z uvedeného vyplývá, že mechanismus k pokrytí odpovědnosti poradenského subjektu může být řešen různými způsoby. Pojistná smlouva je jedním z možných způsobů a při auditu se hodnotí, zda smlouva pokrývá veškeré činnosti poradenského subjektu.

V případě přenesení odpovědnosti na jednotlivé poradce, které je také možné, se audituje, zda pojištění v souhrnu pokrývá veškerá rizika plynoucí z činnosti certifikovaného poradenského subjektu, včetně jeho řízení. Pokud nikoli, je třeba zajistit pokrytí odpovědnosti za činnosti každého právního subjektu zapojeného do činnosti poradenského subjektu (zadávání práce, výkon práce, administrativní činnosti, subdodávky atd.)

21. Jaká témata zahrnuje poradenství financované ze Strategického plánu SZP?

Posláním poradenské služby je přispívat k naplňování 9 specifických cílů SZP. Tyto jsou dále rozpracovány na jednotlivá témata poradenské služby, viz Pravidla pro intervenci 54. 78 Podpora poradenství, příloha č. 2. 

22. Může být dotovaná poradenská služba realizovaná v zahraničí?

Poradenská služba musí být realizovaná na území ČR. 

23. Můžu mít zahraničního poradce, když chci využit pro poradenství podporu ze Strategického plánu SZP?

Ano, ale poradenskou činnost musí vykonávat prostřednictvím certifikovaných poradenských subjektů. 

24. Musí být certifikovaný poradenský subjekt samostatnou právní entitou?

Certifikovaný poradenský subjekt může být definovanou částí právnické osoby.  Tato část nemusí mít vlastní IČO. Hranice a aplikovatelnost systému řízení poradenského subjektu musí být stanoveny a dokumentovány a tato organizační část (složka) musí být právně odpovědná za všechny své poradenské činnosti. 

Je-li certifikovaným subjektem fyzická osoba, musí mít vlastní IČO a způsobilost k podnikání podle živnostenského zákona.

25. Od kdy je platná certifikace?

Certifikace je platná od okamžiku, kdy vedení certifikačního orgánu přezkoumá výstupy z auditu zpracované auditorem a vydá tzv. Rozhodnutí o certifikaci. O vydání rozhodnutí je certifikovaný subjekt informován. 

26. Kdy dostane certifikovaný poradenský subjekt certifikát?

Po vydání Rozhodnutí o certifikaci je certifikovanému poradenskému subjektu vystavena faktura za certifikační služby. Po uhrazení faktury je certifikovanému poradenskému subjektu zaslán certifikát, a to v elektronické i tištěné podobě. Subjekt je tímto okamžikem rovněž zveřejněn v Databázi certifikovaných subjektů na webové prezentaci www.agronavigator.cz.  

27. Jak dlouho po podání žádosti získá poradenský subjekt certifikaci?

Certifikační proces může trvat několik měsíců, v závislosti na velikosti a složitosti organizace, přípravě na audit a schvalování certifikace certifikačním orgánem. Délka certifikačního procesu a datum začátku platnosti certifikace je proto individuální pro každou organizaci a je určeno a sděleno v procesu certifikace.

28. Kde je možné zjistit, které poradenské subjekty mají platnou certifikaci?

Subjekty, které jsou držiteli platné certifikace jsou zveřejněny v Databázi certifikovaných subjektů na webové prezentaci www.agronavigator.cz. Tato databáze je jediným spolehlivým a důvěryhodným zdrojem informací o certifikovaných poradenských subjektech.

29. Jaká je délka platnosti certifikace ADVIGREEN?

Certifikace podle CS ADVIGREEN má platnost po dobu tří let. Po úspěšném absolvování prvotní certifikace je poradenský subjekt certifikován na tříleté období.

Během tříletého období jsou prováděny pravidelné dozorové audity, za účelem udržení důvěry v trvalé plnění požadavků na certifikovaný poradenský subjekt.

Po uplynutí tříletého období je potřeba provést kroky k prodloužení platnosti certifikace na další tříleté období, tzv. recertifikaci. Proces recertifikace mj. zahrnuje opětovné hodnocení poradenského subjektu certifikačním orgánem, aby se zjistilo, zda certifikovaný poradenský subjekt stále splňuje podmínky certifikace.

30. Jaké kvalifikační požadavky musí splňovat neakreditovaný poradce pro splnění podmínek certifikace?

Požadavky na kompetence pracovníků poradenského subjektu jsou formulovány článkem 10 Požadavkového dokumentu MZe. Požadavky na kvalifikaci pracovníků jsou dále rozvedeny v dokumentu Kvalifikační požadavky

31. Za jak dlouho od podání Žádosti o dotaci může certifikovaný poradenský subjekt začít poskytovat poradenství?

Poradenské služby je možné poskytovat hned po podání Žádosti o dotaci.

32. Jak dlouho trvá schválení Žádosti o dotaci?

V roce 2023 bude schvalování zahájeno v listopadu. V následujících letech předpokládáme, že bude schvalování probíhat v řádu několika týdnů od zaregistrování žádosti o dotaci.

33. Poradenské služby je možné poskytovat hned po podání Žádosti o dotaci. Co když SZIF neschválí žádost o dotaci a poradenské služby již budou poskytnuté?

Tato situace teoreticky nastat může. Vzhledem k tomu, že se jedná o smluvní vztah mezi certifikovaným poradenským subjektem a konečným uživatel poradenské služby, měla by být tato situace ošetřena ve smlouvě. Dle přílohy č. 4 Pravidel pro žadatele má být součástí smlouvy ustanovení, že může konečný uživatel poradenské služby od smlouvy odstoupit, pokud žádost o dotaci nebude schválena.

34. Jak dlouho bude certifikovaný poradenský subjekt čekat na platbu po poskytnutí poradenské služby?

Dotace se vyplácí na základě Žádosti o platbu a doložení povinných příloh. Za datum podání Žádosti o platbu se považuje datum jejího odeslání přes Portál farmáře, jako doklad úspěšného odeslání je systémem vygenerováno Potvrzení o přijetí Žádosti o platbu. Následuje zaregistrování a kontrola žádosti a příloh na straně SZIF.

V případě, že nejsou zjištěny nedostatky, SZIF schválí Žádost o platbu. Schválení musí proběhnout nejpozději do 18 týdnů od zaregistrování Žádosti. Proplacení následuje do 21 kalendářních dnů od okamžiku schválení Žádosti o platbu.

35. Jaký je rozdíl mezi certifikovanou službou a certifikovaným subjektem?

Předmětem úpravy je poradenská služba v zemědělství. Subjekt poradenské služby pro zemědělství je fyzická nebo právnická osoba, která službu poskytuje. Rozsah služeb, organizační struktura, systém řízení, poradci atd. jsou předmětem certifikace. Certifikovanou poradenskou službou rozumíme certifikovanou činnost vymezenou předmětem certifikace, která může být užší, než jsou veškeré poradenské služby poskytované subjektem, např v rozsahu služeb (oblasti), pracovnících (poradcích), lokalitách atd. Právní entita (právní subjekt) je společnost s právní odpovědností za činnosti vymezené certifikací i mimo certifikaci. Certifikovaným subjektem je právní entita, která nese celkovou právní odpovědnost za provádění certifikované poradenské služby vůči klientovi (zákazníkovi). Přesné definice jsou popsány ve standardech řady ISO/IEC 17000. 

36. Jaký je rozdíl mezi projektovou a konzultační službou?

Česká republika prostřednictvím požadavkového dokumentu Ministerstva zemědělství (dále jen PD MZe), aktuálně rozděluje poradenské služby pro zemědělství definované příslušným právním předpisem EU2  na dva typy: projektové a konzultační. Toto rozdělení je popsáno v Článku 16 PD MZe. Typ konzultační zahrnuje i hromadná školení, jako jsou semináře, workshopy apod. Dále jsou v článcích 14-16 uvedeny podrobnosti, které se většinou vztahují k projektovému typu.
 

Nad rámec požadavků v PD MZe jsou oba typy služeb specifikovány standardy:

 • ISO 100063  - projektové;
 • ISO 207004  - konzultační.

V těchto standardech jsou uvedeny podrobnosti k provádění obou typů služeb. Velice zjednodušeně lze rozlišit oba typy zejména vymezením projektové služby, která se vyznačuje parametry projektu. Jsou to především:

 • časově ohraničené trvání s naplánovaným datem vzniku a ukončení;
 • řízení zdrojů (personálních, finančních, infrastrukturních) za účelem jejich optimalizace, eventuálně minimalizace;
 • stanovení kvalitativních cílů, kterých má projekt dosáhnout;
 • stanovení procesů, které jsou nutné k dosažení projektových cílů; 
 • harmonogram realizace s kontrolními dny, ve kterých se společně se zadavatelem přezkoumává efektivita prací za účelem dosažení cílů;
 • navazující etapy projektu s identifikací časových a kvalitativních milníků;
 • v případě modifikace projektu odsouhlasení změn zadavatelem.

U obou typů služeb lze identifikovat mj. tyto společné prvky:

 • přezkoumání požadavků zadavatele;
 • identifikace zainteresovaných stran a jejich očekávání;
 • analýza rizik a příležitostí;
 • smluvní ujednání;
 • pracovní plánování;
 • přidělení zdrojů;
 • požadované vstupy a výstupy;
 • realizace;
 • akceptace výstupů zadavatelem;
 • důvěrnost a řízení dokumentovaných informací.

K rozhodnutí, zda se jedná o školení, nebo o konzultaci s vědomím, že oba druhy činností podle PD MZe spadají do stejného typu poradenské služby v oblasti zemědělství, mohou pomoci obvykle využívané specifikace:

 • konzultace – poskytuje specifická řešení daného problému pro konkrétního klienta;
 • školení, tréning – poskytuje nespecifické informace využitelné různými klienty v dané oblasti.

Z uvedeného je zřejmé, že o typu služby nerozhoduje doba zpracování nebo objem výstupů, ale stanovení kvalitativních cílů projektu, jejich pravidelné přezkoumávání a návaznost prací v etapách. Dále je zřejmé, že součástí projektových řízení bývají i konzultace a školení.


 1 MZE-29664/2022-13133 Požadavky na systém řízení poradenských subjektů poskytujících poradenské služby v oblasti zemědělství, aktualizace č. 1, vyd. MZe ČR dne 26. 5. 2022
 2Článek 15 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 ze dne 2. prosince 2021, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 1305/2013 a (EU) č. 1307/2013
3 ČSN ISO 10006:2019 Management kvality – Směrnice pro management kvality v projektech
 4ČSN EN ISO 20700:2019 Směrnice pro poradenské služby v oblasti managementu