Realizované akce

Webináře pro lesní pedagogy

Série 8 webinářů pro lesní pedagogy je způsobem náhrady za dva letošní neuskutečněné pracovně-vzdělávací semináře, které ÚZEI za běžné situace organizačně zajišťuje. Webináře probíhají od konce října do začátku prosince a z dosavadní účasti a ohlasů lze soudit, že jsou náhradou důstojnou a ze strany lesních pedagogů kladně hodnocenou.

1/ Jak je to s tím uhlíkem (21.10.2020), lektor Ing. Michal Synek, Ph.D.
V prezentaci byli účastníci seznámeni se zajímavými a mnohdy i překvapivými informacemi o poutání uhlíku a uvolňování skleníkových plynů/emisí do ovzduší. Dozvěděli se, kdo jsou největší světoví producenti emisí a kolik uvolněného uhlíku vyprodukují běžné domácí činnosti jako je např. praní prádla nebo uvaření hrnku čaje.

2/ Vnímání lesů a lesnictví českou veřejností (4.11.2020), lektor RNDr. Marcel Riedl, CSc.
Webinář představil prostřednictvím přehledně zpracovaných grafů výsledky několika průzkumů veřejného mínění z posledních let, které přinesly mnohá témata k zamyšlení. Potvrdily, že Češi mají k lesu kladný vztah a rádi by při jeho obnově pomohli i vlastní prací. Zároveň se však necítí být o lesnictví dostatečně informováni, zejm. o ekonomické stránce hospodaření v lesích.

3/ Co řeší teenageři a jak je zaujmout (11.11.2020), lektor Mgr. Petr Sucháček
Lektor toto specifické období přiblížil velmi poutavým způsobem, vč. interaktivní části, do které se účastníci rádi zapojili. Webinář se také věnoval roli pedagoga, principům v procesu učení a osvědčeným učitelským tipům s předáním odkazů na tematické studijní materiály.

4/ Vztah k přírodě a rozvíjení environmentální senzitivity (19.11.2020), lektor doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D.
Webinář ukázal, jakými cestami vzniká a rozvíjí se vztah člověka k přírodě. Zmiňoval světové výzkumy motivů zájmu o přírodu, které se ve výsledcích shodují na tom, že vztah vzniká v útlém dětství za účasti a pomoci dospělého průvodce. Vzdělání takový vliv nemá.

5/ Lesní pedagogika a rámcové vzdělávací plány (24.11.2020), lektor Ing. Bc. Radka Stolariková, Ph.D.
Prezentace připomněla historický vývoj školství na našem území, rozebrala schéma současného vzdělávacího systému v ČR a podrobně probrala principy a obsah rámcového vzdělávacího plánu s možnostmi využití pro lesní pedagogiku.

6/ Právní minimum pro lesní pedagogy (3.12.2020), lektor JUDr. Ing. Martin Flora, Dr.

7/ Ekopsychologie a výzkumy přínosů kontaktu s přírodou (8.12.2020), lektor PhDr. Jan Krajhanzl, Ph.D.

8/ Klimatické změny a jejich řešení (10.12.2020), lektor. Mgr. Ondřej Přibyla

Kulatý stůl

Dne 22. října proběhl online formou Kulatý stůl s mezinárodní účastí. Byly zde prodiskutovány možnosti pro posílení přenosu znalostí v oblasti adaptace na změnu klimatu a doporučení pro jeho zefektivnění tak, aby zemědělská a lesnická praxe měla dostatek kompetencí pro jejich praktickou realizaci.  Akce se zúčastnili zástupci státních institucí, výzkumných institucí a univerzit i nevládní zemědělské organizace. 
 Program Kulatého stolu zahrnul přednášky odborníků českých výzkumných institucí (Centrum pro vodu, půdu a krajinu a Český hydrometeorologický ústav – Brno) i zahraničních organizací (EUFRAS, European Forest Institute), panelovou diskuzi o silných a slabých stránkách přenosu znalosti i diskuzi v menších skupinách na téma, jak zefektivnit způsob přenosu znalostí z oblasti výzkumu do praxe. Dopolední  část  kulatého stolu byla simultánně překládána, takže účastníci měli možnost sledovat v českém i anglickém jazyce.
Kulatý stůl byl jedním z výstupů Pracovní skupiny pro přenos znalostí a adaptace na změnu klimatu a omezování dopadů sucha, která vznikla z rozhodnutí MZe s cílem posílit přenos znalostí a inovací při budování odolnosti vůči rizikům souvisejících se změnou klimatu v zemědělství a lesnictví v ČR. Zahrnuje experty v oblasti adaptace na změnu klimatu, odborníky na vzdělávání a poradenství, jakož i zemědělské poradce a zástupce praxe.